vay tiền FE Credit

Về thông tin dịch vụ cho vay FE Credit bị tố gài bẫy và đe dọa khách hàng.

Khi search với từ khóa “vay FE”, đa số kết quả trả về liên quan đến “FE lừa đảo, FE gài bẫy khách hàng, FE tín dụng đen,…” Tôi đã tham khảo trải nghiệm của các khách hàng vay tại các group, các diễn đàn cho vay tín dụng. Nay xin review về chủ đề này.

Xem thêm